Varför läsa högt för barn?

Varför är det så viktigt att läsa högt för barn?

Det pratas mycket om att man ska läsa högt för sina barn. Men varför är det då så viktigt? Jo, för i och med läsningen får barn kontakt med böcker redan i spädbarnsåldern. De sitter i föräldrarnas knä och tittar i bilderböcker. De lär sig att böckerna innehåller en värld utanför den omedelbart närvarande. De kommenterar bilder och lär sig att allt sker i en viss ordningsföljd. De bläddrar systematiskt. De ser den text som föräldern läser.

Utan att ännu kunna läsa lär sig många barn mycket om skriftens konventioner: att man läser från vänster till höger (i många språk), att man börjar överst på sidan och följer raderna nedåt. Man lär sig namnet på flera bokstäver och börjar förstå vad ord är och hur de markeras med mellanrum. Detta är viktigt för barnets framtida skolgång.

För flerspråkiga barn är det ännu viktigare att man läser för barnet på det språk som inte finns omkring barnet annars. Om du är svensk som bor utomlands så blir barnets kontakt med svenskan mycket mindre och därför behöver barnet få detta från dig.

Talet och skriften är på många sätt olika
Högläsningen ger barnet mycket för språkinlärningen som man kan ta för givet ibland. När man talar har man ofta åhöraren direkt framför sig och man kan med gester, pekanden, nickningar och blickriktning klargöra vad man menar. Man kan säga hit, den där, han, henne etc. och bli förstådd genom den gemensamma situation som talaren och lyssnaren befinner sig i. Man har en dialog där talaren kan förtydliga, säga om och på olika sätt direkt försäkra sig om att lyssnaren fattar vad man menar.

I skriften däremot möter man ett annat slags språk. Då har vi inte stöd av en gemensam situation, då kan vi inte använda ord som hit, dit, den där sedan, han, hon etc. utan att språkligt förklara dem. Det finns ju inga gester. Detta betyder att en skriven text får en annan uppbyggnad än talet. Meningarna blir längre och mer komplicerade, ordvalet blir annorlunda.

Lena_Granefeld_Imagebank_Sweden_läsa_Pippi

Lena Granefeldt, Imagebank Sweden

 

Prata om vad man läser
De nya ord som barnen möter kan ibland förstås av sammanhanget eller bilderna. Men barnen behöver också mer direkt vägledning, då den vuxne stannar upp och förklarar och kanske knyter an till barnens erfarenheter. Det är ju ett ofattbart stort inlärningsprojekt barnen har framför sig. De ska på ganska få år lära sig att uppfatta och förstå tusentals nya ord. Och då erbjuder skrivna texter en fantastisk källa till stimulans och utveckling. Barnet får också uppleva skriftspråkets egenart och vänjer sig vid ett distanserat språk, ett språk som är fristående från här- och nu-situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Detta behövs på alla barnets språk för att flerspråkigheten ska kunna utvecklas, ord från olika situationer utöver vardagspratet kommer in.

Det är viktigt att man även pratar om det lästa, för att förståelsen ska bli djupare. Dra in barnets egna erfarenheter i det lästa. Ett aktivt samspel med barnet har visat sig stimulera utvecklingen av språk och begrepp mycket mer än enbart högläsning utan samtal med barnet.

Hitta lämpligt tillfälle
Att läsa högt för barn är inte alltid lätt. Det kan vara svårt att hitta ett lämpligt tillfälle. Barnet ska inte vara för trött eller för piggt. Men om man funderar på sin vardag kommer man att hitta en tidpunkt som fungerar. Kanske vid frukostbordet? Eller vid sängdags, men utan att signalera ”läsa gör man bara för att gå och lägga sig.” Om man inte bor i landet där ens eget språk talas kanske man inte har så många böcker på det språk man vill läsa på. Försök hitta en e-bok eller låna av vänner. Filmer är även de bra, men de ger inte upphov till inre bilder på samma sätt som böcker.

Högläsningen är ett enkelt sätt att underlätta språkinlärningen för ditt barn. Ta den chansen!

För mer information om hur du kan läsa för ditt barn, se t.ex. http://www.goboken.se/Sprak-och-lasning/Sa-laser-du-for-ditt-barn/ och http://www.barnensbibliotek.se/Default.aspx?TabId=1006

Information på engelska ”Why reading aloud” http://www2.readaloud.org/importance

Du hittar mer information för flerspråkiga barn utomlands i min bok “I love svenska” https://monicabg.com/i-love-svenska/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s